Μόνωση - Ορισμός

Μόνωση ονομάζεται η απομόνωση ενός χώρου από υγρά θερμότητα ή ψύχος, από τον ήχο και σε ειδικές περιπτώσεις από τη ραδιενέργεια.  Για να επιτευχθεί μόνωση χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα κατάλληλα υλικά με θερμομονωτικές, ήχομονωτικές ή στεγανόποιητικές ιδιότητες (για παράδειγμα ορυκτοβαμβακες ξυλόμαλο για θερμομονωτικές και ήχομονωτικές ιδιότητες διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη  για θερμομονωτικές ιδιότητες ασφαλτόπανα για στεγαναποιητικές ιδιότητες ). 

  

Κτιριακή μόνωση.

 

Κτιριακή μόνωση. 

Όρος κτιριακή μόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείμενο και υλικό το οποίο χρησιμοποιείται μέσα στο κτίριο και εξυπηρετεί σκοπούς μόνωσης.  Η χρήση τέτοιων ειδικών αποσκοπεί κυρίως σε θερμομόνωση τμημάτων του κτιρίου αλλά ο όρος δεν παύει να αναφέρεται και σε ηχομόνωση πυροπροστασία κρουστική μόνωση  (βιομηχανικές εφαρμογές).  Πολλές φορές τα μονωτικά υλικά επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματοποιούν παράλληλα πολλές από τις προαναφερθείσες λειτουργίες. 

Τύποι κτιριακής μόνωσης.

Η μόνωση στα κτίρια διακρίνεται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες.  Τη θερμομόνωση τη στεγανοποίηση ή υγρομόνωση και την ηχομόνωση. 

 

Θερμομόνωση

Θερμομόνωση. 

Ως θερμομόνωση ορίζεται η μείωση των αποτελεσμάτων ποικίλων διεργασιών μεταφοράς θερμότητας μεταξύ αντικειμένων τα οποία βρίσκονται σε θερμική επαφή ή σε απόσταση ικανή για τη επίδραση από ακτινοβολία.  Θερμότητα είναι η  ενέργεια που μεταφέρεται εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας.  Η θερμότητα μεταφέρεται από το σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας προς το σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας.  Η μεταφορά θερμότητας σταματά όταν εξισώνονται οι θερμοκρασίες των σωμάτων.  Αυτό ονομάζεται θερμική ισορροπία.  Η θερμότητα που μεταφέρεται σε ένα σώμα εξαρτάται από τη μάζα του το είδος του υλικού  και από τη μεταβολή της θερμοκρασίας του.  Στόχος των θερμομονωτικών υλικών σε ένα κτίριο είναι να μειώσουν τη θερμική ροή μεταξύ σώματων ή χώρων που βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία.  Η θερμομόνωση μειώνει τη μεταφορά θερμότητας από αγωγή η ακτινοβολία εμποδίζοντας ή αντανακλώντας και όχι απορροφώντας την ενέργεια.  Στις κτιριακές κατασκευές τα θερμομονωτικά υλικά χαρακτηρίζονται από την τιμή του u-Value (θερμοπερατότητα).  Πρόκειται για την τιμή που χρησιμοποιείται για να δώσει την αποτελεσματικότητα διαφόρων μονωτικών υλικών με διάφορα πάχη.  Είναι η θερμική αντίσταση ενός m2 υλικού συγκεκριμένου πάχους και εκφράζει τη ροή θερμότητας που προκαλείται από τη διαφορά θερμοκρασίας.  Σημαντική και αποτελεσματική κατασκευαστική λύση είναι για εξωτερική θερμομόνωση. 

Εξωτερική θερμομόνωση

Εξωτερική θερμομόνωση.

Ως εξωτερική θερμομόνωση ορίζεται ένα σύστημα στο οποίο η μόνωση δεν διακόπτεται στα σημεία ένωσης  των διαφορετικών δομικών στοιχείων.  Η θερμοπρόσοψη εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1960 στη Δυτική και κεντρική Ευρώπη προσφέροντας ιδιαίτερη ευελιξία στην κατασκευή καθώς το θερμομονωτικό υλικό τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής της τοιχοποιίας και αποτελώντας την πλέον αποτελεσματική λύση για την αναδρομική θερμομόνωση υφισταμένων κτιρίων.  Στην εφαρμογή της θερμοπρόσοψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν η  διογκωμένη  πολυστερίνη ή εξηλασμένη  πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας. 

Υγροποίηση υδρατμών

Υγροποίηση υδρατμών

Η υγρασία συμπύκνωσης εμφανίζεται συνήθως στο εσωτερικό των κτιρίων κατά τη χειμερινή περίοδο και όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει σε χαμηλά επίπεδα ή όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας η κεντρική θέρμανση παύει να λειτουργεί και η εσωτερική θερμοκρασία μειώνεται και η σχετική υγρασία αυξάνεται.  Οι υδρατμοί που επικάθονται από υγρή φάση ως σταγονίδια στις ψυχρές επιφάνειες των δομικών στοιχείων απορροφώνται από αυτά  και εμποτίζουν η μάζα τους .  Στις θέσεις των θερμογεφυρών το φαινόμενο εκδηλώνεται επάνω στα δομικά στοιχεία με περιορισμένες οι εκτεταμένες ζώνες μικρών σταγονιδίων (ανάλογα με την έκταση της θερμογέφυρας).  Συνήθως εκδηλώνεται στις σχηματιζόμενες δίεδρες ή τρίεδρες γωνίες που σχηματίζουν οι περιμετρικοί εξωτερικοί τοίχοι με το δάπεδο ή την οροφή στις ποδιές των παραθύρων στις θέσεις συναρμογής του τοίχου με τις κάσες των κουφωμάτων επάνω στους υαλοπίνακες και στα πλαίσια των κουφωμάτων (ιδίως των κουφωμάτων αλουμινίου που δεν είναι μονωμένα) και γενικώς σε κάθε θέση που μπορεί να αποτελεί ισχυρή θερμογέφυρα. 

Θερμογέφυρα

Θερμογέφυρα.

 Ως θερμογέφυρες ορίζονται τα σημεία ή οι  επιφάνειες του κελύφους με σημαντική μείωση της θερμικής αντίστασης των δομικών στοιχείων σε σχέση με τις λοιπές επιφάνειες που αποτελούν σημαντική πηγή θερμικών απωλειών. Εμφανίζονται δε κατεξοχήν στη διεεπιφάνεια δύο διαφορετικών δομικών στοιχείων ή δύο ίδιων δομικών στοιχείων διαφορετικού πάχους σε συνδέσεις εξωτερικων δομικών στοιχείων και πλευρικά γύρω από ανοίγματα. 

Χαρακτηριστικά .

  Οι θερμικές γέφυρες χαρακτηρίζονται από την πολυδιάστατη μεταφορά θερμότητας για το λόγο αυτό δεν μπορούν να προσδιοριστούν από μονοδιάστατα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων(Συντελεστές θερμοπερατότητας u-Values). Δημιουργούνται σε σημεία ένωσης παραθύρων σε σημεία συμβολής δοκών και υποστυλωμάτων χωρίς ή με ανεπαρκή θερμομόνωση με θερμομονωμένα τοιχία του κτιρίου.  Μπορούν να αποφευχθούν με την κατάλληλη ενεργειακή σχεδίαση και λεπτομερή εφαρμογή κατασκευής.  Παρουσιάζονται υπό την μορφή μυκήτων (μούχλα) και έτσι είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι.  Επίσης γίνονται αισθητές από το ανθρώπινο σώμα λόγω της έντονης θερμικής ακτινοβολίας τους σε σχέση με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία. 

Τύποι θερμογεφυρών. 

Οι  θερμογέφυρες διακρίνονται σε κατασκευαστικές και γεωμετρικές.

Οι κατασκευαστικές αφορούν σε σημεία συμβολής υλικών με διαφορετική θερμική αγωγιμότητα.  Παραδείγματα τέτοιων θερμογεφυρών είναι οι ενώσεις και η διακοπή της θερμομόνωσης του κτιρίου από δομικά στοιχεία, κουφώματα , προβόλους  και άλλα.  Οι κατασκευαστικές θερμογέφυρες διακρίνονται με τη σειρά τους σε σημειακές ή γραμμικές αναλόγως με το αν είναι επαναλαμβανόμενες ή απλά σε ένα συγκεκριμένο σημείο. 

Οι γεωμετρικές οφείλονται στη διαφορά εσωτερικού και εξωτερικού εμβαδού θερμομονωμένης επιφάνειας.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η θερμομονωμένη γωνία  κτιρίου όπου η επιφάνεια εξωτερικά είναι πάντα μεγαλύτερη από την εσωτερική με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της θερμικής αγωγιμότητας και τη δημιουργία θερμογέφυρας. 

 

Στεγανοποίηση

Στεγανοποίηση

Στεγανοποίηση ή υγρομόνωση ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία ένα σώμα γίνεται αδιαπέραστο από το νερό με την εφαρμογή σε αυτό συγκεκριμένων αδιαβροχοποιητικών υλικών.  Τα υλικά  αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι αδιαπέραστα από το νερό και να μην επηρεάζονται από αυτό κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.  Τέτοιου είδους υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ ε υγρό  περιβάλλον ακόμα και κάτω από το νερό για συγκεκριμένα βάθη.  Στην οικοδομή όρος στεγανοποίηση συναντάται κυρίως σε χώρους υπογείων, δωμάτων, ταρατσών, πισίνας , ζαρντινιερών κ.α. 

υρίως σε χώρους υπογείων, δωμάτων, ταρατσών, πισίνας , ζαρντινιερών κ.α. 

 

Buderus

 

Kleemann

 

Επισκέπτες

1637995
Σήμερα
Χθές
Αυτή την Εβδομάδα
Την Τελευταία Εβδομάδα
Αυτό το Μήνα
Τον Τελευταίο Μήνα
Συνολικά
51
215
456
2742
5724
8010
1637995

Ημερήσια Πρόβλεψη
720

2.69%
6.12%
1.30%
0.49%
0.02%
89.39%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:3.239.51.78

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 24 επισκέπτες και κανένα μέλος